FANDOM


Harpie Lady Phoenix Formation
ハーピィ・レディ-(ほう)(おう)(じん)
HarpieLadyPhoenixFormation
Nhóm liên quan Harpie
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 86308219
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển 3 hoặc nhiều "Harpie Lady" và/hoặc "Harpie Lady Sisters": Chọn mục tiêu nhiều quái thú đối phương điều khiển nhất có thể, như không vượt quá tổng số "Harpie Lady" và "Harpie Lady Sisters" bạn điều khiển; hủy các mục tiêu đó, và nếu làm vậy, gây thiệt hại cho đối phương bằng ATK gốc cao nhất trong số các quái thú đã bị hủy (bạn được chọn, nếu trùng nhau). Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Bộ bài Chính hoặc Bộ bài Phụ, cũng không tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn, trong lượt bạn kích hoạt lá này.
English Description
If you control 3 or more "Harpie Lady" and/or "Harpie Lady Sisters": Target as many monsters your opponent controls as possible, but not more than the total number of "Harpie Lady" and "Harpie Lady Sisters" you control; destroy those targets, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the highest original ATK among those destroyed monsters (your choice, if tied). You cannot Special Summon monsters from the Main Deck or Extra Deck, nor conduct your Battle Phase, the turn you activate this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.