FANDOM


Headless Knight
(くび)なしの()()
 Tên Nhật (Kana)
くびなしの
 Tên Nhật (Chuẩn)
くび
なしの騎
 Tên Nhật (rōmaji) Kubinashi no Kishi
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend
 CÔNG / THỦ 1450 / 1700
 Mã số 05434080
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác