FANDOM


Heart of the Underdog
(ぼん)(こつ)()()
HeartoftheUnderdog-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ぼん
こつの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼん
こつ
の意
 Tên Nhật (rōmaji) Bonkotsu no Iji
 Tên Nhật (Dịch) Willpower of the Ordinary
 Tên Hàn 범골의 의지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35762283
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.