FANDOM


Heart of the Underdog
(ぼん)(こつ)()()
HeartoftheUnderdog-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ぼん
こつの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼん
こつ
の意
 Tên Nhật (rōmaji) Bonkotsu no Iji
 Tên Nhật (Dịch) Willpower of the Ordinary
 Tên Hàn 범골의 의지
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35762283
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]