FANDOM


Heraldic Beast Berners Falcon
(もん)(しょう)(じゅう)ベルナーズ・ファルコン
HeraldicBeastBernersFalcon-ABYR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうベルナーズ・ファルコン
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
ベルナーズ・ファルコン
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Berunāzu Farukon
 Tên Hàn 문장수 베르나즈 팔콘
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1600
 Mã số 96704018
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác