FANDOM


Heraldic Beast Eale
(もん)(しょう)(じゅう)エアレー
HeraldicBeastEale-CBLZ-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうエアレー
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
エアレー
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Earē
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1800
 Mã số 82315772
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác