FANDOM


Heraldic Beast Twin-Headed Eagle
(もん)(しょう)(じゅう)ツインヘッド・イーグル
HeraldicBeastTwinHeadedEagle-CBLZ-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
もん
しょう
じゅうツインヘッド・イーグル
 Tên Nhật (Chuẩn)
もん
しょう
じゅう
ツインヘッド・イーグル
 Tên Nhật (rōmaji) Monshōjū Tsuinheddo Īguru
 Tên Nhật (Dịch) Heraldic Beast Twin-Head Eagle
 Tên Hàn 문장수 두 머리의 이글
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1400
 Mã số 19310321
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác