FANDOM


Hero Counterattack
ヒーロー逆襲
HeroCounterattack
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 19024706
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Elemental HERO" bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu: Đối phương chọn và cho xem 1 lá bài bất kì trong tay bạn, khi đó, nếu lá bài đó là quái thú "Elemental HERO", bạn tiêu diệt 1 quái thú đối phương điều khiển và Triệu hồi Đặc biệt quái thú "Elemental HERO" đã được chọn ở trên
English Description
When an "Elemental HERO" monster you control is destroyed by battle: Your opponent chooses and reveals 1 random card from your hand, then, if it is an "Elemental HERO" monster, you destroy 1 monster your opponent controls and Special Summon the chosen monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.