FANDOM


Hero Heart
ヒーローハート
HeroHeart
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 67951831
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ định 1 quái thú "Elemental HERO" ngửa-mặt bạn điều khiển; giảm một nửa điểm Tấn công cho tới khi kết thúc lượt này, nhưng nó có thể tấn công hai lần trong Lượt Chiến đấu của lượt này.
English Description
Target 1 face-up "Elemental HERO" monster you control; halve its ATK until the end of this turn, but it can attack twice during this turn's Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.