FANDOM


Hero Signal
ヒーロー・シグナル
HeroSignal
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 22020907
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi chiến đấu và gửi xuống Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Elemental HERO" Cấp độ 4 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Bộ bài của bạn.
English Description
When a monster you control is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Special Summon 1 Level 4 or lower "Elemental HERO" monster from your hand or Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.