FANDOM


Hi-Five the Sky
かっとビング・チャレンジ
HighFivetheSky-NECH-JP-R
 Tên Nhật かっとビング・チャレンジ
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 91677585
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]