FANDOM


Hidden Temples of Necrovalley
ネクロバレーの(さい)殿(でん)
HiddenTemplesofNecrovalley.png
Nhóm liên quan Nhóm NecrovalleyGravekeeper's
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous.svg
Mã số 70000776
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ kích hoạt nếu có cả quái thú "Gravekeeper's" và "Necrovalley" trên sân. Không ai có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, trừ quái thú "Gravekeeper's". Nếu một trong số đó là quái thú "Gravekeeper's" hoặc "Necrovalley" không còn trên sân, hủy lá này.
English Description
Activate only if both a "Gravekeeper's" monster and "Necrovalley" are on the field. Neither player can Special Summon monsters, except "Gravekeeper's" monsters. If either a "Gravekeeper's" monster or "Necrovalley" is not on the field, destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên