Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Hieratic Seal From the Ashes

6.795bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Hieratic Seal From the Ashes
復活の聖刻印
HieraticSealFromtheAshes.png
Nhóm liên quan Hieratic
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 53670497
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, vào lượt đối thủ của bạn: Bạn có thể đưa 1 quái thú "Hieratic" từ Bộ bài chính của bạn xuống Mộ. Một lần trong lượt, vào lượt của bạn: Bạn có thể chọn 1 trong các quái thú "Hieratic" bị trục xuất; trả lại nó về Mộ. Khi thẻ này mặt-ngửa trên sân bị đưa xuống Mộ: Chọn 1 quái thú "Hieratic" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.
English Description
Once per turn, during your opponent's turn: You can send 1 "Hieratic" monster from your Deck to your Graveyard. Once per turn, during your turn: You can target 1 of your banished "Hieratic" monsters; return that target to the Graveyard. When this face-up card on the field is sent to the Graveyard: Target 1 "Hieratic" monster in your Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên