FANDOM


Hinotama
ファイヤー・ボール
Hinotama-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ファイヤー・ボール
 Tên Hàn 파이어 볼
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 46130346
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]