FANDOM


Hinotama Soul
スティング
 Tên Nhật スティング
 Tên Hàn 불의영혼
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Pyro
 CÔNG / THỦ 600 / 500
 Mã số 96851799
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác