FANDOM


Homunculus the Alchemic Being
(れん)(きん)(せい)(ぶつ)ホムンクルス
HomunculustheAlchemicBeing-CP07-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
れん
きん
せい
ぶつホムンクルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
れん
きん
せい
ぶつ
ホムンクルス
 Tên Hàn 연금생물 호문쿨루스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1600
 Mã số 40410110
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác