FANDOM


Horn of Heaven
(しょう)(てん)(つの)(ぶえ)
HornofHeaven
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Phản hồi Counter
Mã số 98069388
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú sắp được Triệu hồi: Hi sinh 1 quái thú; vô hiệu việc Triệu hồi, và nếu làm vậy, hủy quái thú đó.
English Description
When a monster would be Summoned: Tribute 1 monster; negate the Summon, and if you do, destroy that monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên