FANDOM


Horn of the Phantom Beast
(げん)(じゅう)(つの)
HornofthePhantomBeast-OP04-EN-C-UE
 Tên Việt Sừng Ma Thú
 Tên Nhật (Kana)
げん
じゅうの
つの
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
じゅう
の角
つの
 Tên Nhật (rōmaji) Genjū no Tsuno
 Tên Hàn 환상수의 뿔
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 21350571
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.