FANDOM


Horn of the Unicorn
(いっ)(かく)(じゅう)のホーン
HornoftheUnicorn-BP02-EN-C-1E
 Tên Việt Sừng Kỳ Lân
 Tên Nhật (Kana)
いっ
かく
じゅうのホーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
いっ
かく
じゅう
のホーン
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 64047146
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]