FANDOM


Humanoid Slime
ヒューマノイド・スライム
HumanoidSlime-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật ヒューマノイド・スライム
 Tên Nhật (rōmaji) Hyūmanoido Suraimu
 Tên Hàn 휴머노이드 슬라임
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 46821314
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác