FANDOM


Hundred Eyes Dragon
ワンハンドレッド・アイ・ドラゴン
HundredEyesDragon
Nhóm liên quan Earthbound Immortal
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 3000/2500
Mã số 95453143
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 ÁM Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Loại-Fiend khác-Tuner
Một lần trong lượt, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng của lá này bằng cách loại ra ngoài 1 Quái thú Hiệu ứng ÁM Cấp 6 sao trở xuống từ Mộ bài của bạn. Cho đến Lượt Kết thúc, xem tên lá này như tên của quái thú đó và lá này nhận thêm số hiệu ứng của quái thú đó khi nào còn mặt-ngửa trên sân. Khi lá này bị hủyđưa vào Mộ bài, lấy 1 quái thú "Earthbound Immortal" từ Bộ bài của bạn lên tay.
English Description
1 DARK Tuner + 1 or more non-Tuner Fiend-Type monsters
Once per turn, you can activate this card's effect by removing from play 1 Level 6 or lower DARK Effect Monster from your Graveyard. Until the End Phase, treat this card's name as that monster's name and this card gains the same effects as that monster while face-up on the field. When this card is destroyed and sent to the Graveyard, add 1 "Earthbound Immortal" monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.