FANDOM


Hydro Genex
ハイドロ・ジェネクス
HydroGenex
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro
ATK/DEF 2300/1800
Mã số 47421985
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Genex Controller" + 1 hoặc nhiều quái thú không phải Tuner Thuộc tính THỦY

Khi lá bài này tiêu diệt quái thú của đối thủ bằng chiến đấu và gửi nó vào Mộ bài, nhận thêm vào Điểm Gốc bằng điểm Tấn công của quái thú bị phá hủy.

English Description
"Genex Controller" + 1 or more non-Tuner WATER monsters

When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the Graveyard, gain Life Points equal to the ATK of the destroyed monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.