FANDOM


Bài Ảo hóa

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(げん)(そう)カード

Rōmaji

Gensō kādo

Tiếng Anh

Illusion Card

Lists

Bài Ảo hóa/Illusion Card ((げん)(そう)カード Gensō kādo) hay Fantasy Card là một loại bài trong manga Yu-Gi-Oh!. Nó cũng tương tự như Ảo Thuật Tương khắc.

Có ít nhất 2 lá Bài Ảo hóa đã tồn tại là, "Eye of Deception" và "Copycat".

Ví dụ

Copycat-JP-Manga-DM


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.