FANDOM


Illusion Magic
イリュージョン・マジック
IllusionMagic-TDIL-EN-R-1E
 Tên Việt Ma Thuật Ảo Ảnh
 Tên Nhật イリュージョン・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Iryūjon Majikku
 Tên Hàn 일루전 매직
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 73616671
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.