FANDOM


Illusion Magic
イリュージョン・マジック
IllusionMagic-TDIL-EN-R-1E
 Tên Việt Ma Thuật Ảo Ảnh
 Tên Nhật イリュージョン・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Iryūjon Majikku
 Tên Hàn 일루전 매직
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 73616671
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên