FANDOM


Infernity Force
インフェルニティ・フォース
InfernityForceSOVR-EN-C-UE
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 18712704
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt khi 1 quái thú "Infernity" bị chọn làm mục tiêu tấn công trong khi bạn không có lá bài nào trên tay. Tiêu diệt quái thú tấn công và Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Infernity" từ dưới Mộ bài.
English Description
Activate only when an "Infernity" monster is selected as an attack target while you have no cards in your hand. Destroy the attacking monster and Special Summon 1 "Infernity" monster from your Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên