FANDOM


Infernity Randomizer
インフェルニティ・リローダー
300px-InfernityRandomizerTSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 900/0
Mã số 13582837
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn không có bài trên tay, bạn có thể rút 1 lá và tiết lộ nó. Cho mỗi quái thú bạn rút bởi khả năng này, gây thiệt cho đối phương bằng với số Cấp độ của quái thú đó x 200. Cho mỗi bài Phép hay bài bẫy, bạn nhận 500 thiệt hại.
English Description
Once per turn, while you have no cards in your hand, you can draw 1 card and reveal it. For a Monster Card drawn with this effect, inflict damage to your opponent equal to the Level of that monster × 200. For a Spell or Trap Card, you take 500 damage.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.