FANDOM


Infernity Randomizer
インフェルニティ・リローダー
300px-InfernityRandomizerTSHD-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 900/0
Mã số 13582837
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, bạn không có bài trên tay, bạn có thể rút 1 lá và tiết lộ nó. Cho mỗi quái thú bạn rút bởi khả năng này, gây thiệt cho đối phương bằng với số Cấp độ của quái thú đó x 200. Cho mỗi bài Phép hay bài bẫy, bạn nhận 500 thiệt hại.
English Description
Once per turn, while you have no cards in your hand, you can draw 1 card and reveal it. For a Monster Card drawn with this effect, inflict damage to your opponent equal to the Level of that monster × 200. For a Spell or Trap Card, you take 500 damage.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên