FANDOM


Infernity Reflector
インフェルニティ・リフレクター
300px-InfernityReflector-TSHD-EN-C-1E
Nhóm liên quan Infernity
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 15313433
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ Kích hoạt bằng cách bỏ tất cả bài trên tay khi 1 quái thú "Infernity bị tiêu diệt bởi chiến đấu và đưa xuống Mộ bài. Chọn và Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ dưới mộ và gây 1000 Thiệt hại cho đối phương.
English Description
Activate only by discarding all the cards in your hand when an "Infernity" monster is destroyed by battle and sent to the Graveyard. Select and Special Summon that monster from your Graveyard and inflict 1000 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.