FANDOM


Insect Queen
インセクト女王(クイーン)
InsectQueen-DPBC-EN-C-1E
 Tên Việt Nữ Hoàng Côn Trùng
 Tên Nhật (Kana) インセクト
女王
クイーン
 Tên Nhật (Chuẩn) インセクト女王
クイーン
 Tên Nhật (rōmaji) Insekuto Kuīn
 Tên Hàn 곤충 여왕
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Insect / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 2400
 Mã số 91512835
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác