FANDOM


Interplanetarypurplythorny Beast
()(かい)(きょく)()(じゅう)
InterplanetarypurplythornyBeast-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
かいの
きょく
じゅう
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
の棘
きょく
じゅう
 Tên Nhật (rōmaji) Ikai no Kyokushijū
 Tên Hàn 이계의 극자수
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 2200
 Mã số 80208323
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác