Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Inzektor Axe - Zektahawk

7.225bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Inzektor Axe Zektahawk
甲虫装機の魔斧 ゼクトホーク
InzektorAxeZektahawk-ORCS-EN-SR-1E.jpg
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 87973893
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho một quái thú "Inzektor". Nó nhận 1000 ATK. Khi quái thú được trang bị tuyên bố tấn công, đối phương không thể kích hoạt các Bài Phép/Bài Bẫy.
English Description
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 1000 ATK. When the equipped monster declares an attack, your opponent cannot activate Spell/Trap Cards.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên