FANDOM


Inzektor Giga-Weevil
甲虫装機 ギガウィービル
InzektorGigaWeevil-ORCS-EN-C-UE
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 0/2600
Mã số 21977828
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay bạn cho quái thú đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho một quái thú, DEF gốc của quái thú đó trở thành 2600. Nếu lá bài này được đưa vào Mộ bài trong khi đã được trang bị cho một quái thú: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" trong Mộ bài của bạn ngoại trừ "Inzektor Giga-Weevil"; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Hiệu ứng này của "Inzektor Giga-Weevil" chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lượt.
English Description
You can target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card from your hand to that target. While this card is equipped to a monster, that monster's original DEF becomes 2600. If this card is sent to the Graveyard while equipped to a monster: You can target 1 "Inzektor" monster in your Graveyard; Special Summon that target. This effect of "Inzektor Giga-Weevil" can only be used once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.