FANDOM


Inzektor Orb
甲虫装機の宝珠
Orcs-en070
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 38643567
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" mặt-ngửa mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó. Nó nhận thêm 500 ATKDEF. Khi có chính xác 1 quái thú "Inzektor" bạn điều khiển bị chọn làm mục tiêu bởi một hiệu ứng bài (ngoại trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể gửiBài Trang bị này vào Mộ bài; vô hiệu hóa hiệu ứng đó.
English Description
Target 1 face-up "Inzektor" monster you control; equip this card to that target. It gains 500 ATK and DEF. When exactly 1 "Inzektor" monster you control is targeted by a card effect (except during the Damage Step): You can send this Equip Card to the Graveyard; negate that effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên