Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Inzektor Sword - Zektkaliber

7.175bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Inzektor Sword - Zektkaliber
甲虫装機の魔剣 ゼクトキャリバー
InzektorSwordZektkaliber-ORCS-EN-UR-UE.png
Nhóm liên quan Inzektor
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip.svg
Mã số 16550875
Mô tả Hiệu ứng
Chỉ trang bị cho một quái thú "Inzektor". Nó tăng 800 ATKDEF. Khi lá bài mặt-ngửa này trên sân được đưa vào Mộ bài: Chọn mục tiêu 1 quái thú "Inzektor" trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó lên tay bạn.
English Description
Equip only to an "Inzektor" monster. It gains 800 ATK and DEF. When this face-up card on the field is sent to the Graveyard: Target 1 "Inzektor" monster in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên