FANDOM


Jack's Knight
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

[ ]
A strong master swordsman. His loyalty is to justice, his duty to protect the weak.
CÔNG / 1900   THỦ / 1000
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Jack's Knight A strong master swordsman. His loyalty is to justice, his duty to protect the weak.
Nhật あらゆる剣術に精通した戦士。とても正義感が強く、弱き者を守るために闘っている。

Hình ảnh khác