FANDOM


Jinzo - Returner
じん造ぞう人にん間げん-サイコ・リターナー
300px-Jinzo-ReturnerLODT-EN-R-1E
Nhóm liên quan Nhóm Jinzo
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 600/1400
Mã số 09418534
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này có thể tấn công trực tiếp đối phương đối phương. Khi lá bài này bị đưa xuống Mộ Bài bạn có thể Triệu Hồi Đặc Biệt 1 lá bài "Jinzo" từ trong Mộ Bài của bạn. Phá hủy nó trong Giai Đoạn Kết Thúc Lượt của bạn
English Description
This card can attack your opponent directly. When this card is sent to the Graveyard, you can Special Summon 1 "Jinzo" from your Graveyard. Destroy it during your End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.