FANDOM


JOTL-YGO

Judgment of the LightBooster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG)Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Nó là set thứ 5 trong series thứ 8 của OCG, nối tiếp Lord of the Tachyon Galaxy và trước Shadow Specters.