FANDOM


Junk Destroyer
ジャンク・デストロイヤー
JunkDestroyer5DS3-EN-UR-1E
Nhóm liên quan JunkSynchron
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2600/2500
Mã số 74860293
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Junk Synchron" + 1 hoặc nhiều hơn quái thú khác Tuner

Khi lá bài này được Triệu hồi Đồng bộ, bạn có thể chọn và tiêu diệt bài trên sân bằng với số quái thú thú khác tuner được sử dụng làm nguyên liệu Đồng bộ cho lá bài này.

English Description
"Junk Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters

When this card is Synchro Summoned, you can select and destroy cards on the field, up to the number of non-Tuner monsters used as Synchro Material Monsters for this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.