FANDOM


Junk Gardna
ジャンク・ガードナー
300px-JunkGardnaYMP1-EN-ScR-LE
Nhóm liên quan JunkSynchron
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 1400/2600
Mã số 37993923
Loại Hiệu ứng Quick, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
"Junk Synchron" + 1 hoặc nhiêu hơn quái thú khác Tuner
Một lần mỗi lược, bạn có thể chọn 1 mục tiêu quái thú đối phương điều khiển, và đổi tư thế chiến đấu của nó. Hiệu ứng này có thể Kích hoạt trong lược của cả 2 người chơi. Nếu lá bài này bị đưa từ trên sân xuống Mộ bài, bạn có thể chọn 1 quái thú trên sân và chuyển đổi tư thế Chiến đấu của nó.
English Description
"Junk Synchron" + 1 or more non-Tuner monsters
Once per turn, you can select 1 monster your opponent controls, and change its battle position. This effect can be activated during either player's turn. If this card is sent from the field to the Graveyard, you can select 1 monster on the field and change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.