FANDOM


Jurrac Velphito
ジュラック・ヴェルヒプト
JurracVelphito-HA03-EN-ScR-1E
 Tên Nhật ジュラック・ヴェルヒプト
 Tên Nhật (rōmaji) Jurakku Veruhiputo
 Tên Nhật (Dịch) Jurak Velhipto
 Tên Hàn 쥬락 벨히프트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 65961683
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.