FANDOM


Kaiser Colosseum
カイザーコロシアム
KaiserColosseum-DR1-EN-C-UE
 Tên Việt Đấu Trường Bá Vương
 Tên Nhật カイザーコロシアム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaizā Koroshiamu
 Tên Hàn 카이저 콜로세움
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 35059553
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.