FANDOM


Karakuri Muso mdl 818 "Haipa"
カラクリ無双八壱八
KarakuriMusomdl818HaipaSTOR-EN-UR-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 2100/1100
Mã số 24150026
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài này đang ở Thế Công mặt-ngửa bị chọn làm mục tiêu tấn công, chuyển nó sang Thế Thủ. Khi lá bài này tấn công, chuyển nó về Thế Thủ khi kết thúc Lượt Chiến đấu
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. If this card attacks, change it to Defense Position at the end of the Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên