FANDOM


Karakuri Strategist mdl 248 "Nishipachi"
カラクリさんぼうニシパチ
KarakuriStrategistmdl248'Nishipachi'STBL-EN-C-1E
Nhóm liên quan Karakuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 500/1600
Mã số 66625883
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này phải tấn công nếu có thể. Khi lá bài Thế Công mặt-ngửa này trên sân bị chọn làm một mục tiêu tấn công, chuyển nó về Thế Thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Đặc biệt, chọn 1 quái thú trên sân và thay đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
This card must attack if able. When this face-up Attack Position card is selected as an attack target, change it to Defense Position. When this card is Normal or Special Summoned, select 1 monster on the field and change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên