FANDOM


Karma of the Destruction Swordsman
()(かい)(けん)()宿(しゅく)(めい)
KarmaoftheDestructionSwordsman-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Nghiệp Chướng của Bộc Phá Thần Khí Nhân
 Tên Nhật (Kana)
かい
けん
しの
宿
しゅく
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
の宿
しゅく
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaikenshi no Shukumei
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 78348934
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.