FANDOM


Karma of the Destruction Swordsman
()(かい)(けん)()宿(しゅく)(めい)
KarmaoftheDestructionSwordsman-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Nghiệp Chướng của Bộc Phá Thần Khí Nhân
 Tên Nhật (Kana)
かい
けん
しの
宿
しゅく
めい
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
けん
の宿
しゅく
めい
 Tên Nhật (rōmaji) Hakaikenshi no Shukumei
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 78348934
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác