FANDOM


Khủng Long

Tomozaurus-TF04-JP-VG

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(きょう)(りゅう)

Nhật (furigana)

きょうりゅう

Nhật (kanji)

恐竜

Rōmaji

Kyōryū

Tiếng Anh

Dinosaur

Xuất hiện trong (anime)
Xuất hiện trong (manga)

Yu-Gi-Oh! GX

Lists


Thông tin trong bài viết này vẫn chưa hoàn chỉnh, đầy đủ.

Archetypes

Thuần

Nhiều-Loại

Ví dụ

JurracTyrannus-HA02-EN-ScR-1E


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.