FANDOM


Kid Guard
キッズ・ガード
KidGuard
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 10759529
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú đối phương ra hiệu tấn công: Hiến tế 1 "Hero Kid"; ngăn chặn đòn tấn công đó, khi đó lấy lên tay 1 quái thú "Elemental HERO" từ trong Bộ bài của bạn
English Description
When an opponent's monster declares an attack: Tribute 1 "Hero Kid"; negate the attack, then add 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.