FANDOM


King's Consonance
(おう)(ごん)調(ちょう)()
KingsConsonance-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
ごん
調
ちょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
ごん
調
ちょう
 Tên Nhật (rōmaji) Ōgon Chōwa
 Tên Nhật (Dịch) Harmony of the King's Soul
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 24590232
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.