FANDOM


Koa'ki Meiru Guardian
コアキメイル・ガーディアン
KoakiMeiruGuardian-BP03-EN-R-1E
 Tên Nhật コアキメイル・ガーディアン
 Tên Nhật (rōmaji) Koa Kimeiru Gādian
 Tên Nhật (Dịch) Core Chimail Guardian
 Tên Hàn 코아키메일 가디언
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1200
 Mã số 45041488
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác