FANDOM


Kurama
ドレイク
 Tên Nhật ドレイク
 Tên Hàn 드레이크
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 85705804
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác