FANDOM


Kurivolt
クリボルト
Kurivolt
Nhóm liên quan Kuri
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Thunder/Effect
ATK/DEF 300/200
Mã số 40817915
Loại Hiệu ứng Ignition, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Xyz mặt-ngửaNguyên liệu Xyz; tách 1 Nguyên liệu Xyz từ nó, và nếu làm vậy, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Kurivolt" từ Bộ bài của bạn. Lá này không thể dùng làm Nguyên liệu Đồng bộ.
English Description
You can target 1 face-up Xyz Monster that has Xyz Material; detach 1 Xyz Material from it, and if you do, Special Summon 1 "Kurivolt" from your Deck. This card cannot be used as a Synchro Material Monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.