FANDOM


Lấy bài là đặt lá bài đó vào tay của bạn.

"Lấy bài từ Bộ bài" không được xem là Rút bài. Nếu đối phương điều khiển "Protector of the Sanctuary", bạn vẫn có thể dùng hiệu ứng của "Archfiend's Oath" để “lấy bài”. Tuy nhiên, “rút bài” lại là 1 hình thức của “lấy bài từ Bộ bài vào tay”. Nếu "Blackwing - Breeze the Zephyr" được rút ra bởi hiệu ứng bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó.

Để tránh gian lận, khi có yêu cầu bạn lấy 1 lá bài cụ thể nào đó từ Bộ bài của bạn thì bạn phải tiết lộ nó ra cho đối phương rõ.

Bạn sẽ không thua trận nếu bạn không còn bài trong Bộ bài khi có yêu cầu lấy bài từ đó.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.