FANDOM


Laser Qlip
機殻の要塞(クリフォートレス)
LaserQlip-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
機殻の要塞
クリフォートレス
 Tên Nhật (Chuẩn) 機殻の要塞
クリフォートレス
 Tên Hàn 클리포트리스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 43034264
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]